Regionale organisatieontwikkeling voor integrale gebiedsontwikkeling: Een kijkje in De Baronie

In West-Brabant vervult onze collega Wendalin Kolkman de rol van klimaatregisseur voor het samenwerkingsverband ‘Water- en Klimaatkring De Baronie’. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, waterschap Brabantse Delta en drinkwaterbedrijf Brabant Water. De Baronie ligt op de overgang van hoge warme zandgronden naar lage koele kleigronden, waar beken vanuit het zuiden in Breda samenkomen in de rivier de Mark die door laagland stroomt. Deze regio is één van de 45 werkregio’s van het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

In De Baronie wordt gewerkt aan een groene en aantrekkelijke leefomgeving, waarbij ingespeeld wordt op een grote woningbouwopgave. Omdat door het veranderende klimaat hitte, droogte, hevige neerslag en overstromingen vaker voorkomen, is het belangrijk dat de leefomgeving hierop aangepast wordt. Daarvoor is het ‘Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie De Baronie 2023-2025’ opgesteld met 7 opgaven: 

  1. Beekdalen (gebiedsgerichte aanpak stimuleren)
  2. Nieuwbouw (juridische borging klimaatadaptatie)
  3. Bestaand gebied (stimulering)
  4. Recreatie
  5. Intergemeentelijke droogteaanpak
  6. Bedrijventerreinen
  7. Verbinding met Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT)
Regionale organisatieontwikkeling voor integrale gebiedsontwikkeling: Een kijkje in De Baronie

Om voortvarend met deze opgaven aan de slag te gaan, is integrale gebiedsontwikkeling nodig. Daarbij moeten regionale ontwikkelingen, plannen, programma’s, projecten en activiteiten op elkaar afgestemd worden én moet er worden samengewerkt met andere samenwerkingsverbanden. Wendalin kijkt hoe deze ‘draden’ verweven kunnen worden en noemt dat ‘regionale organisatieontwikkeling’. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de omliggende DPRA-werkregio’s Waterkring West (o.a. gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal) en We4Climate (o.a. gemeenten Oosterhout en Geertruidenberg) op het gebied van grondwater. Een ander voorbeeld is een financiële bijdrage aan het Fonds Kleine Projecten van het samenwerkingsverband LandStad De Baronie. Daarnaast wordt onderzocht hoe, vanuit het principe Water en Bodem sturend, samengewerkt kan worden met de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT). De gedachte hierbij is dat samenwerking van onderaf uiteindelijk bijdraagt aan doelen van bovenaf.

Logo's De Baronie