Regionale organisatieontwikkeling voor integrale gebiedsontwikkeling: Een kijkje in De Baronie

In West-Brabant vervult onze collega Wendalin Kolkman de rol van klimaatregisseur voor het samenwerkingsverband ‘Water- en Klimaatkring De Baronie’ bestaande uit de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, waterschap Brabantse Delta en drinkwaterbedrijf Brabant Water. Regio De Baronie ligt op de overgang van hoge warme zandgronden naar lage koele kleigronden, waar beken vanuit het zuiden in Breda samenkomen in de rivier de Mark die door het laagland stroomt.

In De Baronie wordt gewerkt aan een groene en aantrekkelijke leefomgeving, waarbij ingespeeld moet worden op een grote woningbouwopgave. Tegelijk verandert het klimaat, waardoor hitte, droogte, hevige neerslag en overstromingen vaker voorkomen. Daarom moet de leefomgeving ook aangepast worden op het veranderende klimaat. Hiervoor is het ‘Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie De Baronie 2023-2025’ opgesteld met 7 opgaven: 

  1. Beekdalen (gebiedsgerichte aanpak stimuleren)
  2. Nieuwbouw (juridische borging klimaatadaptatie)
  3. Bestaand gebied (stimulering)
  4. Recreatie
  5. Intergemeentelijke droogteaanpak
  6. Bedrijventerreinen
  7. Verbinding met Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT)
Regionale organisatieontwikkeling voor integrale gebiedsontwikkeling: Een kijkje in De Baronie

Om voortvarend met deze opgaven aan de slag te gaan, is integrale gebiedsontwikkeling nodig. Daarbij moeten regionale ontwikkelingen, plannen, programma’s, projecten en activiteiten op elkaar afgestemd worden én moet er worden samengewerkt met andere samenwerkingsverbanden. Wendalin kijkt hoe deze ‘draden’ verweven kunnen worden en noemt dat ‘regionale organisatieontwikkeling’.

Logo's De Baronie