Privacy statement

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Cleverland. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cleverland. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Cleverland met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Cleverland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Cleverland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Cleverland niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Cleverland, welke geen eigendom zijn van Cleverland, maar zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Cleverland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Cleverland worden onderhouden wordt afgewezen.

Cleverland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Persoonsgegevens

Als je de website van Cleverland bezoekt, verzamelt Cleverland persoonsgegevens van je. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om je naam en adresgegevens bij het invullen van eventueel een online formulier, de gegevens op jouw cv wanneer je deze aan Cleverland toestuurt via de website, e-mail of persoonlijk verstrekt, maar ook een IP-adres is in sommige gevallen een persoonsgegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cleverland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Cleverland gebruikt de gegevens die je achterlaat op de website voor verschillende doeleinden:

  • Om jou, indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening, te kunnen benaderen (bellen, e-mail);
  • Voor de afhandeling van jouw betaling;
  • Om eventueel (marketing) onderzoek te verrichten;
  • Om je te benaderen met eventuele nieuwsbrieven en overige communicatie voor onze diensten;
  • Cleverland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren om het aanbod van de diensten af te kunnen stemmen op jouw voorkeuren.
  • Om te voldoen aan een ambtelijk bevel, rechterlijke uitspraak of wettelijke verplichting.

Cleverland bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Deze gegevens blijven maximaal 14 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cleverland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cleverland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, corrigeren of verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot inzage in jouw persoonsgegevens. Tevens kun je Cleverland verzoeken om jouw persoonsgegevens te corrigeren of geheel te verwijderen. Deze verzoeken kun je richten aan:

Cleverland BV
Koningsweg 2
5211 BL ’s-Hertogenbosch
E-mail: info@cleverland.nl
Telefoon: 085 - 130 49 62

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Cleverland zal binnen 14 werkdagen reageren op jouw verzoek.