Kansenkaart verkleining verhardingsareaal, gemeente West Maas en Waal

Voor het klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte is meer ruimte nodig voor groen en blauw. Voor de gemeente West Maas en Waal heeft Cleverland onderzocht waar dit verhardingsareaal in de gemeente verkleind kan worden en ruimte kan bieden aan een groenere invulling.

"IPCC-rapport van februari 2022 concludeert dat de effecten van klimaatverandering ernstiger zijn dan gedacht en roept onder andere nu op tot effectieve acties op het gebied van klimaatadaptatie." Aan de slag met klimaatadaptatie. Dat is iets wat we allemaal willen en moeten. Zoals het nieuwste IPCC-rapport ook aangeeft: de urgente wordt groter.

Kansenkaart verkleining verhardingsareaal, gemeente West Maas en Waal

Klimaatadaptieve leefomgeving

We werken met z'n allen aan klimaatmitigatie. Maar de klimaatverandering is al ingezet. Daarom is het nodig om onze leefomgeving klimaatadaptief te maken. Klimaatverandering zorgt dat ons klimaat heter, droger en natter wordt. Bovendien nemen de extremen toe en wisselen zij elkaar in een rap tempo af.  Daarbij komt kijken dat de huidige verhardingen ervoor zorgen dat de warmte extra versterkt wordt, water niet kan infiltreren en te snel wordt afgevoerd naar plekken waar het water niet weg kan. Met het verkleinen van het verhardingsareaal (de hoeveelheid verhardingsoppervlakte) en in plaats van verharding meer groen te creëren, zorgen we voor een verkoelend effect, is infiltratie van water meer mogelijk en voeren we water vertraagd af.

Themakaarten

Voor de gemeente West Maas en Waal heeft Cleverland onderzocht waar dit verhardingsareaal in de gemeente verkleind kan worden en ruimte kan bieden aan een groenere invulling. Dit resulteerde in een ‘kansenkaart verkleining verhardingsareaal’ of simpelweg gezegd 'overbodige verhardingen'. Met openbare brondata, beheerdata van de gemeente en de geselecteerde criteria, is de situatie binnen de gemeente geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de gronden binnen de eigendomsgrenzen van de gemeente West Maas en Waal. Hier zijn de volgende themakaarten uit voort gekomen:

  • Versmallingspotentie rijbanen en voetpaden;
  • Potentieel overbodige voetpaden;
  • Percentage verhard oppervlak buitenruimte per buurt;
  • Verhardingen per categorie (elementen-, gesloten- en halfverharding);
  • Oppervlakten per categorie (onverhard, verhard, oppervlaktewater, onbekend);
  • Gevoelstemperatuurkaart per gebiedsniveau.

Op basis van deze kaarten kan de wegbeheerder zowel actiever inzetten op de versmallingsmogelijkheden van de verhardingen bij projecten en haar programmering van wegbeheer aanpassen.