Inzet MPB diverse baggerprojecten Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het baggeren van de watergangen in de stedelijke en landelijke gebieden van West-Brabant, zoals vaarwegen, sloten, grachten en vijvers. Met baggeren zorgen we voor een betere water aan- en afvoer én verbeteren we de kwaliteit van het water voor planten, vissen en andere (water)dieren. Dit doet het waterschap niet zelf, maar vanuit de rol van opdrachtgever.

Inzet MPB diverse baggerprojecten Waterschap Brabantse Delta | Cleverland

Als Manager Project Beheerser bewaakt Jasper van Herwaarden de scope (de te baggeren hoeveelheid), de planning en het budget. Dit heeft hij allemaal vastgelegd in een Project Start Document (PSD). Daarnaast beheerst Jasper de risico’s, door periodieke risicosessies en de reservering van een post onvoorzien. Risico’s die kunnen optreden tijdens een project zijn bijvoorbeeld: het aantreffen van bodemvreemde stoffen (zoals PFAS) in de bagger of het aantreffen van verdachte objecten in het baggertraject. In dat laatste geval moet er een detectie en benadering plaatsvinden, voordat een aannemer kan starten met baggeren. In enkele gebieden in West-Brabant is er veel gevochten tijdens de tweede wereldoorlog. Hier is er ook nog eens het risico op niet gesprongen explosieven (NGE).

In 2020 zijn diverse vaarweg baggerprojecten gecombineerd tot een groot baggerprogramma van 20 miljoen, waarin we samenwerken met de Provincie Noord-Brabant. Onder dit programma vallen diverse projecten waar kosten en opbrengsten op worden geboekt. Voor het behoud van overzicht hebben we een voortgangsrapportage ontwikkeld, waarin niet alleen de stand van zaken per project wordt bijgehouden, maar ook wordt geconsolideerd op programma niveau. Hierdoor houden we overzicht in de totale kosten én grip op de details op projectniveau.

Inzet MPB diverse baggerprojecten Waterschap Brabantse Delta | Cleverland