Herinrichting wijk Heuvelhoek in Panningen Zuid

De wijk Heuvelhoek is in de jaren 60 gebouwd en de openbare ruimte is inmiddels sterk verouderd. Daarbij draagt de huidige inrichting niet bij aan een beter klimaat. Cleverland heeft voor dit project de planvoorbereiding verzorgd.

Herinrichting wijk Heuvelhoek in Panningen Zuid | Cleverland

Cleverland heeft, in goede samenwerking met de gemeente Peel en Maas en de bewoners van de wijk, een ontwerp opgesteld die duurzaam-veilig én groener is. Zo is er meer ruimte gecreëerd voor een goede groeiplaats voor bomen, is er een gescheiden rioolstelsel ontworpen en zijn er snelheidsbeperkende maatregelen getroffen in de wijk.

Cleverland heeft voor dit project de planvoorbereiding verzorgd. Aspecten die aan de orde kwamen:

 • Herinrichting bovengrondse infra van ca. 12 straten;
 • Aanpassen van ondergrondse infra met afkoppeling hemelwater;
 • Nieuwe landschappelijke inpassing van de groenstructuur;
 • Duurzaam-veilig verkeersontwerp;
 • Studie en advies over het nieuw aan te leggen hemelwaterriool (infiltratieriool) en afvoercapaciteit/bergingscapaciteit voor de reeds bestaande bergingsvijver.

De door Cleverland verzorgde werkzaamheden voor dit project bestonden uit:

 • Voeren van al het benodigde projectoverleg met betrokken ambtelijke projectleden en overige stakeholders zoals bewoners, nutsbedrijven, onderzoeksbureaus, etc.;
 • Terreininventarisatie en analyseren van alle beschikbare gegevens van de gemeente;
 • Het doorlopen van een burgerparticipatietraject d.m.v. een inspraakprocedure;  
 • Het uitzetten en begeleiden van onderzoeken zoals o.a.: hydraulische berekening nieuw aan te leggen hemelwaterriool, uitbreiding bergingsvijver en aanvullend bodemonderzoek;
 • Opstellen Voorlopig en Definitief Ontwerp t.b.v. de projectpresentaties aan de omgeving;
 • Opstellen van begrotingen en een bestekraming;
 • Vervaardigen van de ontwerp- en bestekstekeningen met behulp van Autocad;
 • Opstellen van de RAW-bestekken (Civiel en Groen);
 • ​​​​​​Begeleidingen en organiseren van de aanbesteding.