Herinrichting N598 De Hut – De Plank

Voor de provincie Limburg hebben wij complete de herinrichting van de N598 voorbereid; met als doel: het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Herinrichting N598 De Hut – De Plank | Cleverland

De N598 is een provinciale weg tussen buurtgemeenschap De Hut (Bij Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten) en de Belgische grens ten hoogte van De Plank, een klein plaatsje bij de gemeente Voeren. Een deel van de N598 wordt heringericht, waarbij onder andere 2 kruispunten worden vervangen door 2 enkelstrookse rotondes. Er is voor deze herinrichting gekozen om de verkeersveiligheid te vergroten. In de herinrichting worden daarom diverse maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld door de rotondes.

Over de gehele N598, van circa 8 kilometer wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe asfaltconstructie en wordt er een nieuw 3 meter breed tweerichtingen fietspad aangelegd. Er worden diverse waterbergingsvoorzieningen, watergangen en HWA (hemelwaterafvoer) rioleringen gerealiseerd. Daarbij worden er ook werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering van de gemeente Eijsden-Margraten. Ook worden er nieuwe groenstructuren aangebracht voor de diverse fauna die in het gebied voorkomen. Voor de Dassen worden er op diverse locaties dassentunnels gerealiseerd aangezien de N598 een migratieroute van de Das doorkruist.

Ik kijk met een half oog naar de documenten die Cleverland oplevert en weet dan dat het goed zit.

Technisch manager provincie Limburg
in de tussentijdse beoordeling

In samenwerking met de Provincie Limburg verzorgt Cleverland het gehele voorbereidingstraject, waarin er verschillende fases doorlopen worden om te komen tot de definitieve aanbestedingsdocumenten. We hebben diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals bodem-, asfalt-, funderings- en asbestonderzoek, geotechnische onderzoek, natuuronderzoek, archeologische onderzoek en onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven.

Vervolgens hebben we een integraal Programma van Eisen opgesteld, dat als basis dient voor het verdere ontwerp. Omdat het belangrijk is dat ook omwonenden en belanghebbenden betrokken worden bij het project hebben we diverse bewoners- en klankbordgroep sessies georganiseerd. We zorgen voor afstemming met diverse buurtgemeenten en verschillende bedrijven in het projectgebied, zodat iedereen betrokken wordt in het project, op voorhand mee kan denken en dat hun randvoorwaarden voor de uitvoering kenbaar worden gemaakt.

Om grip te houden op de kosten hebben we in iedere fase een raming opgesteld en hebben we de gunningscriteria opgesteld in samenwerking met de Provincie Limburg. Tot slot ondersteunen wij bij de aanbesteding (Europees openbaar). Vervolgens gaan we over tot het opstellen van onder andere het ontwerp.