Herinrichting Mauritsweg, te Stein

Volgens het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan van de gemeente Stein, wordt de Mauritsweg ingericht als volwaardige gebiedsontsluitingsweg. Namens de gemeente Stein heeft Cleverland de planvoorbereiding verzorgd voor dit project.

Herinrichting Mauritsweg, te Stein | Cleverland

Een ontsluitingsweg met fietsvoorzieningen en parkeren buiten de rijbaan, mét extra aandacht voor de voorrangsregelingen en kruispuntvormen. Dit betekent een volledige wegreconstructie inclusief het vervangen van riolering en huisaansluitingen. Namens de gemeente Stein heeft Cleverland de planvoorbereiding verzorgd voor dit project.

De aspecten die aan de orde waren:

 • Ombouw tot voorrangsweg met vrij liggende fietspaden en parkeervoorzieningen; 
 • Aanpassen van ondergrondse infra met afkoppeling hemelwater;
 • Nieuwe landschappelijke inpassing van de groenstructuur;
 • Duurzaam Veilig verkeersontwerp inclusief een nieuwe rotonde aansluiting;
 • Het laten uitvoeren van alle benodigde onderzoeken.

De volgende werkzaamheden hebben wij o.a. uitgevoerd:

 • Voeren van al het benodigde projectoverleg met betrokken ambtelijke projectleden
 • Omgevingsmanagement en het doorlopen van een burgerparticipatietraject;
 • Terreininventarisatie en analyseren van alle beschikbare gegevens van de gemeente;
 • Opstellen van een KES (klant eisen specificatie);
 • Het uitzetten en begeleiden van onderzoeken zoals o.a: rioolinspecties, asfalt- en milieukundig bodemonderzoek;
 • Vergunningenmanagement;
 • Opstellen ontwerp inclusief visualisaties;
 • Het bewaken van de stichtingskostenraming;
 • Vervaardigen van de ontwerp- en bestekstekeningen met behulp van Autocad;
 • Opstellen van de RAW-bestekken (Civiel en Groen);
 • Het organiseren en begeleiden van een meervoudige onderhandse aanbesteding middels TenderNed.
Herinrichting Mauritsweg, te Stein | Cleverland