Dijkversterking regionale waterkering Hogedijk, Aalsmeer

De Hogedijk is een regionale waterkering in de gemeente Aalsmeer. De dijk is in beheer bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR). De opgave voor HHR was dat de waterkering in het kader van de waterveiligheid, moest worden opgehoogd en aan het binnentalud over 5 km worden verstevigd. Het HHR heeft Cleverland opdracht gegeven om het omgevingsmanagement rond het technisch ontwerp te organiseren.

De Hogedijk is een regionale waterkering in de gemeente Aalsmeer. De dijk is in beheer bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR). De opgave voor HHR was dat de waterkering in het kader van de waterveiligheid, moest worden opgehoogd en aan het binnentalud over 5 km worden verstevigd. De gronden op deze waterkering zijn bijna allemaal in eigendom van private partijen (bewoners en lokale bedrijven). Hierdoor moet het ontwerp van de versterking afgestemd worden met meer dan 150 perceeleigenaren

Omgevingsmanagement

Het HHR heeft Cleverland opdracht gegeven om het omgevingsmanagement rond het technisch ontwerp te organiseren. Met een omgevingsscan is een beeld van de stakeholders en het krachtenveld gecreëerd. Deze is als basis gebruikt om de strategie voor het omgevingsmanagement te bepalen.

Vanuit de strategie hebben we de omgeving al vroeg betrokken in het ontwerpproces. We hebben wensen en eisen opgehaald. Hierdoor hebben we naast de technische uitwerking ook het landschappelijke ontwerp met de omgeving afgestemd. In de coronaperiode hebben we op meerdere manieren de terugkoppeling met de omgeving gerealiseerd: informatieve wandelingen langs het tracé, spandoeken met uitleg en nieuwsbrieven. Ook andere geïnteresseerden betrokken we hiermee bij het ophogen van de Hogedijk. Op dit moment worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.