Aanleg snelfietspad en herinrichting Slachthuisstraat te Roermond

Aanleg snelfietspad en herinrichting Slachthuisstraat te Roermond

In de provincie Limburg wordt de komende jaren het netwerk aan snelfietsroutes fors uitgebreid. Zo ook in Roermond waar, als onderdeel van de totale route Maastricht-Venlo, verbindingen worden opgewaardeerd tot hoogwaardige en comfortabele snelfietsroutes.

De Slachthuisstraat is onderdeel van zo’n verbinding en is toe aan vernieuwing. Naast grootschalig onderhoud was een verkeerskundige herinrichting van de Slachthuisstraat nodig, om goed in te kunnen spelen op de behoefte voor voetgangers, (snel)fietsers en gemotoriseerd verkeer. In combinatie met de wijzigingen in de verkeerscirculatie én belangen vanuit de omgeving, een multidisciplinaire opgave.

Foto links: situatie voor uitvoering

Namens de gemeente Roermond hebben wij voor dit project de planvoorbereiding verzorgt. Aspecten die aan de orde kwamen:

 • Volledig initiëren en uitvoeren van participatietraject van bedrijven, bewoners en andere belanghebbenden;     
 • Volledige herprofilering van de weg en kruispunten;
 • Inpassing van een snelfietsroute met hoogwaardige fietskwaliteit;
 • Inpassing van voldoende en veilige parkeerplaatsen, mede in relatie tot omliggende supermarkt AH;
 • Het laten uitvoeren van alle benodigde onderzoeken.

Foto rechts: situatie na realisatie

Aanleg snelfietspad en herinrichting Slachthuisstraat te Roermond

De werkzaamheden die wij hebben verzorgd:

 • Het doorlopen van een burgerparticipatietraject van schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp, door middel van interactieve ontwerpsessies met bewoners en bedrijven om zo te komen tot een volledig en gedragen ontwerp;
 • Voeren van overleg en betrekken van de interne projectorganisatie Roermond en hun bestuur en overige stakeholders zoals ProRail, aanliggende bedrijven, bewoners, klankbordgroep, nutsbedrijven en onderzoeksbureaus;
 • Verkeerskundig advies en ontwerp;
 • Terreininventarisatie en analyseren van alle beschikbare gegevens van de gemeente;
 • Opstellen van een KES (klant eisen specificatie);
 • Opstellen op basis van de KES het SO, VO, DO en UO-ontwerp inclusief visualisaties ten behoeve van de projectpresentaties aan de omgeving;
 • Opstellen RAW-bestek;
 • Het organiseren en begeleiden van een meervoudige onderhandse aanbesteding middels TenderNed (EMVI, BPK).